Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den zdravého životního stylu

Den zdravého životního stylu

Zaslal petrlukas 17. října. 2021

V pátek 15.10.2021 proběhl na naší škole Den zdravého životního stylu. V mateřské škole děti poznávaly různé druhy ovoce včetně toho exotického, ochutnávaly je a besedovaly s paní učitelkami o významu ovoce pro naše zdraví. V základní škole byl program velmi různorodý. Žáci na 1.stupni ZŠ si pod vedením děvčat z 9. třídy zacvičili aerobik, vyzkoušeli si relaxační techniky a pod vedením třídních učitelek diskutovali o významu  výživy na naše zdraví a společně posvačili ovoce. Na 2.stupni ZŠ žáci jednotlivých tříd procházeli dle připraveného harmonogramu vedle aerobiku a relaxačních technik také činnostmi, které připravili studenti SŠ Brno, Charbulova pod vedením svých pedagogů. Jednalo se o  studenty oborů pekař, cukrář, řezník-uzenář, kuchař-číšník, prodavač, aranžér, fotograf, kosmetička a kadeřnice. Žáci se dozvěděli, které suroviny a přípravky jsou z hlediska našeho zdraví vhodné, rovněž si mohli vyzkoušet některé činnosti i prakticky. Žáci 8.ročníku měli navíc i besedu s pracovníky Úřadu práce Blansko, aby se v příštím roce dokázali správně rozhodnout při volbě své profesní dráhy, což bude ovlivňovat jejich zdravý vývoj v budoucnosti.

V letošním školním roce jsme do prgramu také zařadili běh pro zdraví s názvem "Běh pro varhany", který absolvovaly všechny třídy včetně mateřské školy. Dozvěděli jsme se, že ve křtinském kostele probíhá rekonstrukce varhan, která je finančně náročná. Cítíme se součástí křtinské komunity a proto jsme přišli s nápadem uspořádat tento běh, kde dobrovolné startovné bude využito jako příspěvek školy k zdárné rekonstrukci varhan. Tento nápad vzali za své žáci ze školního parlamentu, kteří organizačně celý běh připravili a za pomoci pracovnic školního poradenského pracoviště také realizovali. Vybraná částka bude v nejbližší době předána představitelům křtinské farnosti, o čemž budeme veřejnost opět informovat na našich webových stránkách. 
Závěrem bych chtěl poděkovat firmě MK Fruit s.r.o. za sponzorský dar základní škole v podobě ovoce a panu starostovi Františku Novotnému za zajištění ovoce pro mateřskou školu. Dále poděkování patří studentům  SŠ Brno, Charbulova a jejich pedagogům za nádhernou inspirativní přípravu jednotlivých činností, do kterých dokázali vtáhnout naše žáky. Rovněž poděkování patří všem pedagogům naší školy za přípravu a realizaci celého projektového dne.

Fotografie z projektového dne můžete vidět ve fotogalerii.