Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ

Zvláštní zápis do MŠ a ZŠ

Zaslal petrlukas 13. května. 2022

Mateřská škola

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Křtiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství  v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, pro školní rok 2022 – 2023 pro 0 volných míst zápis dětí do mateřské školy. Zápis dětí do mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Křtiny pro školní rok 2022 – 2023 se koná dne 2. 6. 2022 od 13.00 hodin do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole. Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 16. 5. 2022 po celou provozní dobu mateřské školy nebo si je můžete stáhnout z webové stánky školy. Současně zveřejňuji i kritéria pro přijetí dětí při zvláštním zápisu.

 Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře o očkování

Poznámka: Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)Nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat:

 • doklad prokazující místo pobytu dítěte v ČR
 • osobní doklad zákonného zástupce dítěte
 • rodný list dítěte (kopii)

 Termín ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí ředitele školy k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je 09. 06. 2022.

 Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy 10. 6. 2022.

 Ve Křtinách 04. 05. 2022

                                                                                   RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-.pdf

Zvláštní zápis - kriteria.pdf

 

Základní škola

 Na základě zákona č. 67/2002 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zvláštní zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2022 - 2023. Zápis se bude konat  dne 2. června 2022 od 13.00 do 17.00 v budově školy.

 K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2022 šestého roku věku.

 V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

 V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu. 

 1. Zápis proběhne v budově školy.
 2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
 3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2022.
 4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad), kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí osobního spisu žáka, doklad prokazující místo pobytu v ČR a osobní doklad (pas)
 5. Na zápisu zákonný zástupce dítěte obdrží také žádost o přijetí dítěte do školní družiny se zápisovým lístkem a přihlášku ke stravování.
 6. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
 7. Počet přijatých žáků do 1. třídy bude omezen kapacitou třídy (26 žáků). Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v následujícím pořadí:

 a)   Přednost má dítě, které má pobyt ve spádovém obvodu školy.

 b)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty ostatní děti.

 c)   V případě převisu poptávky bude rozhodovat los (týká se kritéria b,).

  Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu na tel. č. 733156969.

  Ve Křtinách 04. 05. 2022

                                                                                                      RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-.pdf

zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR pdf