Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Zaslal petrlukas 2. února. 2021

 

Zápis  dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022 se bude v naší škole konat ve čtvrtek 8.dubna 2021. Bližší informace k zápisu podáme veřejnosti na webových stránkách školy i obce v průběhu března 2021. 
 
Pro děti, které ve školním roce 2021 – 22 budou navštěvovat 1. třídu naší školy, organizujeme program edukativně stimulačních skupinek „Předškoláček“. Děti si zde přivykají na nové školní prostředí, vyzkouší si způsob práce, který je velmi podobný školnímu a docvičí si vše, co je třeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy. Celý program je složen z 10 lekcí, Vzhledem k epidemiologickým opatřením, kdy se nemohou míchat děti z různých tříd, budou probíhat vždy ve středu od 13.00 hodin do 14.00 hodin pro děti ze třídy Žluťásků a ve čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin pro třídu Modrásků. Ze stejného důvodu nebudou moci být přítomni při skupinkách rodiče dětí. Pokud by se v průběhu konání skupinek situace změnila, velmi rádi přivítáme i rodiče, neboť zde mohou získat informace, jak pracovat se svým dítětem při domácí přípravě a také dát odpověď na otázku, zda pro dítě případně zvolit odklad povinné školní docházky.. Předškoláček bude zahájen ve středu 10.března 2021 a ve čtvrtek 11.března 2021. Pro rodiče připravujeme před zahájením skupinek ve středu 3.3.2021 v 16.00 hodin ve školní jídelně besedu se školní speciální pedagožkou Mgr. Olgou Teremovou a vedoucí skupinek Mgr. Ivanou Majerovou. Cena programu je 350,- Kč. Zahrnuje v sobě pracovní sešity a pomůcky pro děti. Platba proběhne současně s odevzdáním závazné přihlášky vedoucí učitelce MŠ, . Přihlášky s podrobnějšími informacemi obdrží rodiče budoucích prvňáčků v naší mateřské škole, nebo si je mohou stáhnout zdePřihláška na Předškoláčka 2021.pdf
 
Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 15. února 2021 v mateřské škole vedoucí učitelce Bc. Miroslavě Gregorové. Později odevzdané přihlášky nemusí být akceptovány.
 
Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad podat písemně (formulář najdete na webových stránkách školy v záložce „Dokumenty“) v době zápisu (v naší škole tedy 8. dubna 2021). Ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 8. dubna 2020) mít příslušné doklady vyřízené.