Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023-24

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023-24

Zaslal petrlukas 4. března. 2023

V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2023 - 2024. Zápis se bude konat v úterý 4. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 v budově školy.
K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2023 šestého roku věku.
V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky, předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.
V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.

  1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně ZŠ.
  2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
  3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2023.
  4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad), kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí osobního spisu žáka, a svůj občanský průkaz.
  5. Na zápisu zákonný zástupce dítěte obdrží také žádost o přijetí dítěte do školní družiny se zápisovým lístkem, přihlášku ke stravování a pozvánku ne besedu se školní psycholožkou a speciální pedagožkou na téma „Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy“.
  6. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
  7. Počet přijatých žáků do 1. třídy bude omezen kapacitou třídy (26 žáků). Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v následujícím pořadí:

a)   Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
b)  Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které mají v ZŠ a MŠ Křtiny již sourozence plnícího povinou školní docházku, a který ji bude plnit i ve školním roce 2023 - 24.
c)   Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty děti, které navštěvovaly mateřskou školu ZŠ a MŠ Křtiny.
d)  Pokud budou ve třídě volná místa, budou dále přijaty ostatní děti.
e)   V případě převisu poptávky bude rozhodovat los (týká se kritérií b, c, d).

 Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu na tel. č. 733156969, nebo je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky 5bw365j) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail), a to nejpozději do 14. dubna 2023. Těší se na vás paní učitelky 1. stupně ZŠ.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy

Zápis do první třídy 2023 - pozvánka.pdf

Žádost o přijetí k zákl. vzd..pdf

Žádost o odklad.pdf

Další dokumenty, které je možné si připravit doma a k zápisu je přinést vyplněné:

Zápisní list pro školní rok 2023-24.pdf

Přihláška ke stravování ve ŠJ 2024-25.pdf

Žádost o přijetí do ŠD.pdf