Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Opatření k zápisu dětí do mateřské školy

Opatření k zápisu dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 6. dubna. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronovirem a onemocněním COVID-19 upravuji průběh zápisu dětí do mateřské školy ZŠ a MŠ Křtiny, který byl uveřejněn 30. 3. 2020 na webových stránkách školy následujícím způsobem::

Zápis dětí do mateřské školy ZŠ a MŠ Křtiny proběhne v úterý 5. května 2020 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy (vstupní hala) bez přítomnosti dětí, Zákonný zástupce odevzdá pověřenému pedagogovi vyplněné potřebné dokumenty (jsou uvedeny v původním vyhlášení zápisu do mateřské školy ze dne 30.3,2020 uveřejněného na webových stránkách školy). Pedagog prověří správnost (zejména rodné číslo z rodného listu) a úplnost vyplnění formulářů. Kriteria přijetí zůstávají nezměněna.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k zápisu dostavit, je možné vyplněné dokumenty dodat také prostřednictvím datové schránky školy ( ID datové schránky 5bw365j ) nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) a to nejpozději do 11.května 2020..

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ  podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
V současné situaci, pokud ještě nemá zákonný zástupce dítěte vyřízené potvrzení o očkování od lékaře, pro splnění této povinnosti doloží:
1.čestné  prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Pověřený pedagog porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Čestné prohlášení k očkování.