Okruhy k opakování:

- pravopis i/y, í/ý v koncovkách

- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (pravopis a stupňování přídavných jmen, zájmen a příslovcí)

- věta jednoduchá a souvětí, věta hlavní a vedlejší

- druhy vedlejších vět

- souvětí podřadné (rozbor, graf, spojovací výrazy podřadicí, základní skladební dvojice)

- souvětí souřadné (významové poměry mezi větami hlavními)

- součástí písemné práce bude (jako obvykle) diktát