Absolventská práce žáků 9. třídy

Úvod

Absolventská práce by měla ukázat dovednosti a znalosti ve vybraných tématech. Témata pro tuto práci si každá skupina vybírá dle svého. Skupiny se skládají ze dvou žáků (případně je-li lichý počet žáků ve třídě, může dotyčný pracovat sám). Každá skupina by si zvolila jeden téma, na kterém by pracovali jako skupina a potom vypracovali by jeden povinný výstup, který je obdobou vědecké práce (příprava na SOČ, bakalářskou práci, diplomovou práci atd.). Povinná část se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části žáci zpracují informace o daném tématu, které si daná skupina vybrala. V praktické části provedou výzkum k vybranému tématu. Výzkum by se měl týkat buď souvislosti tohoto tématu v regionu, případně přesahuje-li region, tak povědomí o daném tématu v regionu. V povinně volitelné částí si žáci vyberou jednu z těchto možností - powerpointová prezentace, poster, případně vlastní návrh výstupu.

 

Hlavní garant práce: Petr Zouhar

Informatika – Petr Zouhar, Jarmila Ištoková

 

Garanti jazykového zpracování:

Český jazyk - Daniela Chvátalová, Johana Benešová

Anglický jazyk - Romana Velecká, Dagmar Tomková

 

Garanti jednotlivých témat:

Garanti budou přiřazení dle volby tématu u žáků a sděleni žákům týden po zadání práce.

 

Rozdělení do skupin:

Žáci se samostatně rozdělí do skupin po dvou, téma přijdou nahlásit třídnímu učiteli, či garantovi práce. Pokud tak do týdne neučiní od zadání práce, zbývající žáci budou rozděleni a téma jim bude přiřazeno.

 

Hodnocení prací:

Práce bude v jednotlivých kategoriích hodnocena v rozmezí 1-5 bodů. Výsledky budou zprůměrovány a každá práce dle výsledku zařazena do kategorie. Práce budou hodnoceny porotou skládající se z učitelského sboru a to v těchto kategoriích:

a)      Úroveň češtiny práce

b)      Úroveň zpracování tématu

c)      Úroveň zpracování po stránce informatické

d)     Úroveň prezentování obsahu před publikem

Stupně vycházející z průměrného hodnocení práce:

  1. kategorie – prospěl s vyznamenáním - 5-4 body
  2. kategorie – prospěl – 3,99 – 2,5
  3. kategorie – neprospěl – 2,49 - 0

Seznam termínů závazné pro žáky:

Termíny budou zveřejněny na stránkách práce. Termíny jsou určeny, tak aby bylo možné kontrolovat pokrok v tvorbě práce. Termíny schůzek jsou orientační. ostatní termíny závazné pro všechny zůčastněné. Bude záležet hlavně na domluvě mezi garantem skupiny a žáky.

a)      Zadání projektu - 2.3.2020

b)      Výběr tématu a tvorba dvojic - žáci oznámí téma a složení skupiny 2.3.2020 - 9.3.2020

c)      Sdělení garantů jednotlivým skupinám - do 16.3.2020

d)      1. schůzka - koncept + hrubé informace o tématu - 27.-30.4.2020

e)     2. schůzka – zpracováno 50 % podkladů práce - 11.-15.5.2020

f)      3. schůzka – zpracováno 90 % podkladů práce - 25.-30.5.2020

g)       4. schůzka -  v průběhu finalizace ve škole, pouze na drobné dodělávky - 1.-3. 6. 2020

h)      Finalizace projektu ve škole – dokončení formátování, tvorba prezentace - 4.-5.6.2020

ch)      Generálka koná se ke konci druhého dne finalizace 5.6.2020

i)        Prezentace před druhým stupněm - 24.6.2020

 

Pomocné materiály:

Mustr - do tohoto dokumentu je možné práci vypracovat, je zde nastaveno základní formátování a naznačeno, co je potřeba ve kterých částech vypracovat.

 Pokus

 Pokusná fotogalerie

Den Zdraví